Dylematy hodow­ców

Katarzyna Wiszowaty Każdy hodow­ca koni na pew­nym eta­pie swej pra­cy hodow­la­nej sta­je przed dyle­ma­tem: kie­dy kryć swo­ją klacz. Większość hodow­ców lubi i ceni swo­je kla­cze, zwłasz­cza te zasłu­żo­ne dla jego hodow­li. Aby jed­nak klacz mogła cał­ko­wi­cie speł­nić się jako mat­ka, hodow­ca musi stwo­rzyć jej jak naj­lep­sze warun­ki byto­wa­nia i peł­nie­nia swej życio­wej roli jaką jest rodze­nie i odcho­wy­wa­nie źre­biąt. Jeśli … Czytaj dalej Dylematy hodow­ców