Connect with us

Hodowca i Jeździec

Ciąża i poród u kla­czy

HiJ nr 9

Ciąża i poród u kla­czy

Anna Nowicka-Posłuszna

Wyniki roz­ro­du okre­śla­ją moż­li­wo­ści remon­tu sta­da, a więc pro­wa­dze­nie selek­cji na odpo­wied­nim pozio­mie. Liczba uzy­ski­wa­nych źre­biąt wpły­wa na koń­co­wy efekt eko­no­micz­ny ośrod­ka hodow­la­ne­go, któ­ry pono­si kosz­ty zwią­za­ne z utrzy­ma­niem mat­ki, a otrzy­ma­ny przy­chó­wek jest czę­sto jedy­ną rekom­pen­sa­tą tych nakła­dów.

Na wyni­ki roz­ro­du wpły­wa wie­le czyn­ni­ków, któ­re moż­na podzie­lić na:

  • gene­tycz­ne, m.in. wro­dzo­ne nie­pra­wi­dło­wo­ści ukła­du roz­rod­cze­go; cho­ro­by dzie­dzicz­ne, wpły­wa­ją­ce na obni­że­nie wskaź­ni­ków roz­ro­du (np. ano­ma­lie chro­mo­so­mo­we); umasz­cze­nie i czyn­ni­ki kon­sty­tu­cyj­ne; rasa oraz „nasy­ce­nie rodo­wo­du” przod­ka­mi koni ras o obni­żo­nych zdol­no­ściach roz­rod­czych; wyso­ki współ­czyn­nik cho­wu w pokre­wień­stwie itp.;
  • poza­ge­ne­tycz­ne, do któ­rych zali­czyć moż­na m.in. kli­mat (tem­pe­ra­tu­ra powie­trza i zwią­za­ne z tym nasło­necz­nie­nie), żywie­nie, zoo­hi­gie­nicz­ne warun­ki pomiesz­czeń, pastwi­ska i okól­ni­ki, obcią­że­nia tre­nin­go­we (karie­ra wyści­go­wa lub spor­to­wa), zdro­wie i kon­dy­cja kla­czy oraz ogie­ra, cho­ro­by obni­ża­ją­ce wskaź­ni­ki roz­ro­du, spo­sób i czę­sto­tli­wość prze­pro­wa­dza­nia prób kla­czy oraz oce­na roz­wo­ju pęche­rzy­ka Graafa, opie­ka leka­rza wete­ry­na­rii i tzw.czynnik ludz­ki (opie­ka, nad­zór).

Efektywność roz­rod­czą sta­da kla­czy okre­ślić moż­na, uży­wa­jąc zna­nych wskaź­ni­ków (%):

  • źreb­no­ści (moż­li­wo­ści zaźre­bia­nia kla­czy): licz­ba zaźre­bio­nych klaczy/liczbę kla­czy kry­tych;
  • płod­no­ści (zdol­ność kla­czy do wyda­nia potom­stwa): licz­ba źre­biąt żywo urodzonych/liczbę pokry­tych kla­czy;
  • plen­no­ści (oce­na moż­li­wo­ści odcho­wu źre­biąt przez klacz oraz warun­ków wycho­wu): licz­ba odsa­dzo­nych źrebiąt/liczbę pokry­tych kla­czy;
  • strat ciąż: resorp­cje, poro­nie­nia, mar­twe urodzenia/liczbę pokry­tych kla­czy.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w HiJ nr 9

Na górę