Connect with us

Rok XV Nr 2 (53) Wiosna 2017

Kiedy moi kole­dzy po fachu, nim jesz­cze dostą­pi­łam zaszczy­tu wystę­po­wa­nia w tej roli, mówi­li, że pisa­nie wstęp­nia­ków jest zmo­rą redak­to­rów naczel­nych, zwy­czaj­nie im nie wie­rzy­łam. Wspominali, że trud­no zde­cy­do­wać, któ­re z cie­ka­wych arty­ku­łów są szcze­gól­nie war­te pole­ce­nia – ja z chę­cią zare­ko­men­do­wa­ła­bym wszyst­kie. Niemal ule­głam poku­sie, by uciec od męki wybo­ru i tru­du pisa­nia. Jednak moja nie­oce­nio­na sekre­tarz redak­cji sta­now­czo wyra­zi­ła sprze­ciw, mówiąc, że edy­to­rial jest miłym powi­ta­niem czy­tel­ni­ków, rezy­gno­wać z dobre­go sło­wa na począ­tek nie wypa­da i, co wię­cej, nie tyl­ko ona lek­tu­rę cza­so­pi­sma od nie­go zaczy­na. Cóż… prze­ko­na­ła mnie. Szczególnie że mam dobre wia­do­mo­ści, któ­ry­mi chcę się z Wami podzie­lić.

Pierwsza wio­sen­na jaskół­ka to nowy dział na łamach „Hodowcy i Jeźdźca” – Ogłoszenia drob­ne. Wychodząc naprze­ciw Waszym ocze­ki­wa­niom, udo­stęp­nia­my efek­tyw­ną for­mę rekla­my, z któ­rej może sko­rzy­stać każ­dy. Nie ma w tym sło­wa prze­sa­dy! Jeśli chce­cie poin­for­mo­wać poten­cjal­nych klien­tów o tym, co macie do zaofe­ro­wa­nia, nie musi­cie znać się na przy­go­to­wa­niu ogło­szeń w pro­gra­mach gra­ficz­nych, nie musi­cie nawet szu­kać osób, któ­re taki anons zre­ali­zu­ją. Wystarczy napi­sać kil­ka słów, dołą­czyć zdję­cie bądź logo i goto­we – my zro­bi­my resz­tę. Sprzedajecie konia, ofe­ru­je­cie sta­nów­kę, macie na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki, rol­ni­czy, śro­dek trans­por­tu, brycz­kę, chce­cie zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – nasze łamy są dla Was.

Drugą dobrą wia­do­mo­ścią jest to, że roz­po­czy­na­my pra­cę nad zupeł­nie nową stro­ną inter­ne­to­wą „Hodowcy i Jeźdźca”. Chcemy stwo­rzyć miej­sce w sie­ci, w któ­rym będzie­my mogli być z Wami na co dzień. Dzięki por­ta­lo­wi będzie­my mie­li moż­li­wość na bie­żą­co mówić o waż­nych wyda­rze­niach hodow­la­nych, jeź­dziec­kich czy spor­to­wych, słu­żyć Wam radą, pisać o tym, co sły­chać w regio­nach, dzie­lić się zdję­cia­mi, fil­ma­mi, przed­sta­wiać cie­ka­wych ludzi. Już dziś chcia­ła­bym Was zapro­sić do współ­two­rze­nia stro­ny wraz z nami – liczy­my, że będzie­cie chcie­li dzie­lić się z nami swo­imi opi­nia­mi, pomy­sła­mi i wszyst­kim tym, czym jako konia­rze żyje­cie.

A zatem niech mi będzie wol­no powi­tać i zapro­sić Was do zapo­zna­nia się z wio­sen­nym wyda­niem nasze­go kwar­tal­ni­ka.

redak­tor naczel­ny

Ewa Jakubowska

jakubowska@hij.com.pl

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 12 i 16, 1936
 • HODOWLA
  • Być konia­rzem…roz­ma­wia Ewa Jakubowska
  • Certyfikat war­to­ści hodow­la­nej kla­czy Dorota Lewczuk
  • Zmiany w pro­gra­mach - Agnieszka Szymańska
  • Dokąd idziesz, koniu hucul­ski? Władysław Mróz
  • Trzy lata Klikowskiej Ostoi - Zenon Podstawski
  • Złoty zakup dla Fundacji - Zenon Podstawski
  • Koń sokól­ski wczo­raj i dziś - Marta Kowalczyk
  • Kim jesteś, koniu… - Sylwester Zając
  • Kwalifikacje zim­no­krwi­stych - Marzena Woźbińska, Wiesław Niewiński
  • Zadania FPMK w 2016 r.
  • Szwedzki czem­pio­nat arde­nów - Andrzej Stasiowski
  • Warto roz­ma­wiać - Zenon Podstawski, Agnieszka Szymańska
  • Przy peł­nych try­bu­nach - Ewa Jakubowska
  • Bella Donna - Karolina Kaczmarek
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Klacze pol­skie naj­lep­sze! - Tomasz Bagniewski
  • Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa - Karolina i Justyna Kubańskie
  • Ogiery na Partynicach - Beata Kapica
  • Hodowlane wybo­ry - Lidia Perek
  • Z kró­lew­skie­go nada­nia - Jacek Hebda
  • Dziewiąty już raz - Katarzyna Milbrat
 • KRONIKA
 • SPORT I WYŚCIGI
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Wyźrebienie i odchów - Marta Siemieniuch
  • Boski nek­tar czy codzien­ny pokarm? - Grażyna Polak
  • Piroplazmozy koni - Marta Siemieniuch
  • Moc ukry­ta w zio­łach - Marcin Różewicz
 • PORADNICTWO
  • Charakter czy tem­pe­ra­ment? - Mira Suwała
  • Prawne aspek­ty orga­ni­za­cji hodow­li koni - Agnieszka Cwajna i Anita Garnuszek
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Jak zaczą­łem swo­ją przy­go­dę z WKKW, będąc 75+ - Jerzy Milczarek
  • Co na to koń? - Aleksandra Jaworowska
  • Rozważania nad sty­lem - Andrzej Novák-Zempliński
 • KALENDARIUM
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XV, nr 2 (53) 2017

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)

www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Ewa Jakubowska • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Szuster, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

Na górę