Connect with us

Rok XV Nr 1 (52) Zima 2017

Mam ogrom­ną przy­jem­ność powi­tać Państwa w nowym roku i życzyć wszel­kiej pomyśl­no­ści na nad­cho­dzą­ce 12 mie­się­cy.

Jako nowy redak­tor naczel­ny „Hodowcy i Jeźdźca” zacznę od zapew­nie­nia, że rewo­lu­cji nie będzie! Nasz kwar­tal­nik zaj­mu­je na ryn­ku cza­so­pism jeź­dziec­kich miej­sce waż­ne i wypeł­nia je tym, co napraw­dę cen­ne – facho­wą wie­dzą. Tej pozy­cji war­to bro­nić. Jednak każ­dy szef zespo­łu redak­cyj­ne­go wywie­ra wpływ na kształt tytu­łu, któ­ry pro­wa­dzi, a zatem nowe pomy­sły się poja­wi­ły i poja­wiać się będą. Zmiany będą mia­ły cha­rak­ter ewo­lu­cyj­ny.

Pierwszy tego­rocz­ny numer docie­ra do Państwa już w nowym, wygod­niej­szym for­ma­cie, ale jak zwy­kle moż­na w nim zna­leźć cie­ka­we rela­cje z wyda­rzeń, któ­re mia­ły miej­sce w ostat­nim kwar­ta­le 2016 roku, arty­ku­ły z dzie­dzi­ny hodow­li, spor­tu i zdro­wia. Nowością jest dział sta­nów­ko­wy – w mate­ria­łach przy­go­to­wa­nych przez naszych eks­per­tów znaj­dzie­cie Państwo pora­dy, jak naj­le­piej przy­go­to­wać konie do sezo­nu kry­cia. Zima to tak­że naj­lep­szy okres, aby wybrać naj­lep­sze repro­duk­to­ry do sta­nów­ki. Pomocny będzie kata­log Stanówka 2017, któ­ry pro­mu­je ogie­ry z licen­cją PZHK. To pierw­sza taka akcja na łamach „Hodowcy i Jeźdźca”, ale doło­ży­my wszel­kich sta­rań, aby prze­kształ­ci­ła się w sta­ły ele­ment zimo­wych wydań kwar­tal­ni­ka.

Korzystając z tej nie­po­wta­rzal­nej oka­zji, jaką jest przy­go­to­wa­nie moje­go pierw­sze­go wstęp­nia­ka do „Hodowcy i Jeźdźca”, chcia­ła­bym zachę­cić wszyst­kich Czytelników do wyra­ża­nia swo­ich opi­nii oraz dzie­le­nia się pomy­sła­mi i spo­strze­że­nia­mi oraz do kon­tak­tu ze mną. Będę cze­ka­ła na wie­ści od Państwa.

 

redak­tor naczel­ny

Ewa Jakubowska

jakubowska@hij.com.pl

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 5/6, 1936
 • HODOWLA
  • Cudze chwa­li­cie, swe­go nie zna­cie - roz­ma­wia Ewa Jakubowska
  • MPMK Strzegom Jarosław Wierzchowski
  • Tendencja zwyż­ko­wa Agnieszka Mossakowska-Knast
  • Dziękujemy!
  • Hodowla koni zim­no­krwi­stych in spe - Marzena Woźbińska
  • Jesienne aukcje 2016 - Wiesław Niewiński
  • Czempionat w roz­mia­rze XXL Jacek Hebda
  • Ocena kla­czy sztum­skich i sokól­skich - Grażyna Polak
  • Próba dziel­no­ści ogie­rów - Janusz Lawin
  • Wszystko zaczę­ło się od Banana - Joanna Szulowska
  • Może być lepiej! Kamila Żuchowska
  • Testy koń­co­we w ZT dla ogie­rów - Jarosław Szymoniak
  • Sunny Boy CM - Celina Maciaś
  • Huculskie nadzie­je - Marek Gibała
  • Przygotowanie do sezo­nu hodow­la­ne­go - Aleksandra Falkowska
  • Źrebak z jed­nej słom­ki - Anna Grabowska
  • Stanówka 2017
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Jaka mat­ka, taka cór­ka - Tomasz Bagniewski
  • Źrebięta w Jarużynie - Tomasz Bagniewski
  • Warto się szko­lić - Marek Gibała
  • O co cho­dzi w hodow­li - Katarzyna Milbrat
  • WSTĘPY 2017
  • Konkurs pięk­no­ści - Anna Kęszka
  • Dobre sko­ki Jarosław Szymoniak
  • Dziewiąty już raz  - Jacek Kozik
  • Premiowanie źre­biąt Janusz Skórkowski
 • KRONIKA
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Końska daw­ka emo­cji - Ewa Jakubowska
  • Rajdowa Puszcza Piska - Adam Domżała
  • Po sezo­niePaweł Gocłowski
  • Po mistrzow­sku bez ogło­wiaMarta Nowakowska
  • W dam­skim sio­dle po meda­le - Łukasz Dziarmaga
  • Trening mło­dych koni - Adam Jończyk
  • Aby język gięt­ki Jan Skoczylas
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Ból i dys­kom­fort, część IIAleksandra Szmidt
 • PORADNICTWO
  • Bariery praw­ne Daniel Zawadzki
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Konie, powo­zy i „Śląsk” - Krzysztof Szuster
  • Historyczne poszu­ki­wa­niaRoman Pankiewicz, Hanna Sztuka
  • Czas roman­ty­ków - Hanna Sztuka
  • WAHO i wia­dro kawio­ruJerzy Milczarek
  • Zaraziłem się koń­mi, część IIIAleksandra Jaworska
 • KALENDARIUM
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XV, nr 1 (52) 2017

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)

www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Ewa Jakubowska • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Szuster, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

Na górę