Connect with us

Rok XIV Nr 4 (51) Jesień 2016

Zamiast wstę­pu

Chleb kar­mi moje cia­ło,
koń kar­mi moją duszę”

– napi­sał Michał w jed­nym ze swo­ich wstęp­nia­ków.

To pierw­szy numer, któ­ry jeste­śmy zmu­sze­ni przy­go­to­wać bez nasze­go sze­fa, przy­ja­cie­la, prze­wod­ni­ka Michała Wierusz-Kowalskiego. Nikt z nas nie był goto­wy na to, aby Jego dzie­ło reali­zo­wać bez Niego. W tym nume­rze chce­my oddać Mu cześć i razem z pana­mi Okuliczem oraz Tomaszewskim powspo­mi­nać Jego postać.

Dokładamy wszel­kich sta­rań, aby zre­ali­zo­wać ten i każ­dy kolej­ny numer zgod­nie z wizją Michała, tak aby cza­so­pi­smo było cen­ną lek­tu­rą, zawie­ra­ło szcze­re rela­cje z minio­nych wyda­rzeń oraz war­to­ścio­we tek­sty popu­lar­no­nau­ko­we.

Redakcja

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 26, 1936
 • KRONIKA
 • HODOWLA
  • Skakanie po lau­ryAnna Cuber
  • Wielki suk­ces pol­skiej hodow­li Andrzej Stasiowski
  • Z zim­ną krwią Wiesław Niewiński, Marzena Woźbińska
  • Oblężenia Książa ciąg dal­szy Paulina Peckiel
  • Tarpaniada 2016Zbigniew Jaworski
  • Czy wszyst­kich łączą nasze konie? - pra­cow­ni­cy LZHK
  • Zachowamy wspa­nia­łe wspo­mnie­niaAgnieszka Szymańska
  • Małe jest pięk­neJanusz Lawin
  • Uczta dla oka, czy­li sko­ki luzemAgnieszka Szymańska
  • Czempionat zie­mi powślań­sko-żuław­skiejAdam Jończyk
  • Uroczyste otwar­cie sta­cji ogie­rów Cichoń Stallions
  • Potomkowie gwiazd w BielicachJarosław Szymoniak
  • Ślązaki w tre­nin­guJanusz Lawin
  • Święto Konia ArabskiegoKrystyna Chmiel
  • Liniowa oce­na, czy­li rysu­nek koniaAnna Cuber
  • Wiedzy nigdy dośćPaulina Peckiel
  • Zmiany w pro­gra­mach hodow­liMarzena Woźbińska
  • Polskie konie na medalAgnieszka Szymańska
  • Program kwa­li­fi­ka­cji i polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów
  • Rzecz o Basku - dopi­sek
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej Marta Chrząszcz
  • Zimne w TucznejRyszard Pietrzak
  • Najlepsze z naj­cięż­szychMaciej Napiwodzki
  • Wystawa Zwierząt Hodowlanych w SzczyrzycuIwona Tomczyk- Wrona, Instytut Zootechniki PIB, Kraków-Balice, Teresa Pracuch, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
  • Hodowlane suk­ce­sy GóraliIwona Tomczyk- Wrona, Instytut Zootechniki PIB, Kraków-Balice, Teresa Pracuch, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
  • Jubileusz nad jubi­le­uszeJacek Kozik
  • Ścieżka hucul­ska w MłodzikowieStowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Konnej Polan
  • Przedświty… moc połu­dnia!Urszula Pekaniec
  • POKAZujemy się… Jacek Hebda
  • Dwadzieścia lat minę­ło jak jeden dzień… Katarzyna Komandera
  • Z czam­pio­na­tu do zaprzę­guSebastian Kwoczała
  • Promocja hodow­li w PiotrowicachEwelina Skórzewska
  • Magia Rudawki RymanowskiejMarek Gibała
  • Moc zaprzę­gów w RokosowieJarosław Szymoniak
  • Święto Konia w Siedlcu TrzebnickimEwelina Skórzewska
  • Hucuły na BiałołęceOlimpia Dąbkowska, Ewa Piętka
 • KRONIKA
  • Pożegnalny wykład dr. Grzegorza CholewińskiegoZbigniew Jaworski
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Bajardo MPWacław Pruchniewicz
  • Jakubowice 2016 już za namiKamila Tworkowska
  • Mazurek Dąbrowskiego w Baden-BadenPaweł Gocłowski
  • Kołobrzeg jak Miami!Izabela Kołbon
  • W sile wie­kuJan Skoczylas
  • Medaliści Rio 2016
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
 • PORADNICTWO
  • Doping w jeź­dziec­twie Anita Garnuszek
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Ku dosko­na­ło­ściAndrzej Novák-Zempliński
  • Przygoda z mode­lar­stwemZygmunt Karg
  • Zaraziłem się koń­mi, część IIAleksandra Jaworska
  • Bez pre­ce­den­su… wodo­lo­tem na CDI w KopenhadzeJerzy Milczarek
  • O książ­ce Koń KWPN. Selekcja do wyczy­nu
 • KALENDARIUM
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIV, nr 4 (51) 2016

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)

www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

Na górę