Connect with us

Rok XIV Nr 3 (50) Lato 2016

Się dzie­je

50okladkaPięk­nie jechał Kamil Grzelczyk par­kur Grand Prix pod­czas CSIO5* w Sopocie. Pięknie poko­ny­wał kolej­ne trud­ne zada­nia i sekwen­cje prze­szkód. Pięknie, z dużym wyczu­ciem, świa­do­mie – wszyst­ko za spra­wą wspa­nia­łe­go siwe­go Wibaro, któ­ry dum­nie bro­nił hono­ru rodzi­mej hodow­li. Po uda­nym week­en­dzie w Poznaniu, gdzie roze­gra­no CSI4*, tak­że wyśmie­ni­cie spi­sy­wał się w nad­mor­skim kuror­cie nasz 9-let­ni wałach. To imię powin­ni­śmy zapa­mię­tać – Wibaro sp (Balou du Rouet – Wiagra po Graf Quidam, hodow­li Mariana Skopa, wła­sno­ści Bogdana Kuchejdy). Gdyby nie prze­szko­da wod­na, osta­tecz­nie poko­na­na z 4 pkt kar­ny­mi, mie­li­by­śmy repre­zen­tan­ta Polski w fina­ło­wej roz­gryw­ce. Niestety tym razem zabra­kło odro­bi­ny szczę­ścia, ale i tak wynik nale­ży uznać za god­ny odno­to­wa­nia suk­ces pol­skiej pary. I tutaj spraw­dza się powie­dze­nie, iż naj­lep­szą for­mą pro­mo­cji jest sport – rekla­ma dźwi­gnią han­dlu – podob­no już poja­wi­li się kup­cy ofe­ru­ją­cy za Wibaro bajoń­skie sumy…
Jednak ostat­nie trzy mie­sią­ce to nie tyl­ko eks­plo­zja imprez jeź­dziec­kich. Także śro­do­wi­sko hodow­la­ne prę­ży musku­ły. Na uwa­gę zasłu­gu­je wybór nowe­go pre­ze­sa PZHK, któ­rym został Paweł Mazurek, doświad­czo­ny i cenio­ny dzia­łacz, nie­gdyś czło­nek kadry, meda­li­sta kra­ju i uczest­nik mistrzostw świa­ta w dys­cy­pli­nie powo­że­nia. Stąd też war­ta pole­ce­nia roz­mo­wa z nowym sze­fem (patrz str. 6) pt. Nasza siła tkwi w róż­no­rod­no­ści, któ­rej tłu­ma­cze­nie zosta­nie prze­dru­ko­wa­ne w sierp­nio­wym wyda­niu „Breeding News”.
Na fali wio­sen­nej akty­wi­za­cji gęsto od imprez w tere­nie. Za nami m.in. pierw­szy histo­rycz­ny Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich. Do koleb­ki konia zim­no­krwi­ste­go – Stada Ogierów w Kętrzynie – w dniach 10 – 12 czerw­ca ścią­gnę­ły tysią­ce ludzi pra­gną­cych zoba­czyć per­ły z Polski, Szwecji, Francji, Belgii oraz Luksemburga. Niemniej gospo­da­rze oka­za­li się mało gościn­ni – spo­ro kon­ku­ren­cji roz­strzy­gnę­li na swo­ją korzyść.
Lato, lato, lato, ech że ty… śpie­wał Marek Grechuta. Dla wie­lu zbli­ża się czas upra­gnio­ne­go waka­cyj­ne­go leni­stwa. Oddajemy więc do rąk czy­tel­ni­ków kolej­ne obszer­ne wyda­nie „Hodowcy i Jeźdźca”, tak aby mogli je sobie wer­to­wać, leżąc pod gru­szą. Nie do wia­ry – to już 50. wyda­nie nasze­go kwar­tal­ni­ka. W nim nawet coś dla sym­pa­ty­ków osłów. Ponadto garść porad doty­czą­cych np.: masa­żu koni, bio­sty­mu­la­cji świa­tłem lase­ra, pia­sko­wych pod­ło­ży na are­nach jeź­dziec­kich, pastwisk jako źró­dła war­to­ścio­wej i taniej paszy, pro­wa­dze­nia staj­ni.
A w sierp­niu galo­pem do Janowa na Święto Konia Arabskiego oraz Pride of Poland. Ofertę tego­rocz­nej aukcji sze­ro­ko opi­su­je prof. Krystyna Chmiel (patrz str. 10). Może któ­ryś z arab­skich rodzyn­ków sku­si Państwa na tyle, że porwie­cie się licy­to­wać z szej­kiem Omanu.
PS. Sensacja z ostat­niej chwi­li – podob­no Paweł Spisak i Banderas jadą na igrzy­ska olim­pij­skie do Rio! Trzymamy kciu­ki!

redak­tor naczel­ny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 15, 1929
 • WYWIAD
 • HODOWLA
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Młodzieżowa gala na Mazowszu! - Dominik Rutkowski
  • Tylko dla orłów - Tomasz Bagniewski
  • ZT Bielice 2015 - Tomasz Bagniewski
  • ZT Bielice 2016 - Tomasz Bagniewski
  • Czempionów moc - Tomasz Dobek
  • Test dziel­no­ści kla­czy w Zielonej Górze - Marek Piętka
  • Po trzech pre­mio­wa­niach - Jarosław Szymaniak
  • Trzy Dęby w słoń­cu. Słońce w Trzech Dębach - Jacek Kozik
  • Rekordowo w Drzonkowie - Marek Piętka
  • ZT kla­czy w DoruchowieJarosław Szymaniak
  • Ostatnia szan­sa dla „koni pro­gra­mo­wych”Katarzyna Milbrat
 • KRONIKA
  • Słowo o Rafale - J.Okoński, A.J.Wąsowski
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Wola z przy­tu­pem - Michał Wierusz-Kowalski
  • Zawody na pol­skim Cote d’Azur - Michał Wierusz-Kowalski
  • Derby 2016 - Paweł Gocłowski
  • Komisarz na zawo­dach spor­to­wych - A.Nowicka-Posłuszna, K.Szuta
  • Komisarz - kto to taki? - Zbigniew Seibt
  • Karolina Karwowska i Emol jadą do Rio de Janeiro - Ewa Wojtysiak
  • Burza wokół sta­tu­tu - Jacek Wolski
  • Jeździectwo powszech­ne pod­sta­wą prze­my­słu kon­ne­goDaniel Zawadzki
  • Szklanka chłod­nej wodyJan Skoczylas
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Masaż koni fana­be­ria czy koniecz­ność? - Matylda Woźniak
  • Biostymulacja świa­tłe lase­ra w lecze­niu koni - Ewa Jastrzębska
 • PORADNICTWO
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Media Driving Cup Jagodne 2016 - Mariola Zaczyńska
  • Bez pre­ce­den­su… bo w Scottsdale, Arizona - Jerzy Milczarek
  • Rodzina, ach rodzi­na! - Piotr Dzięciołowski
  • Wielkie świę­to koni, wina i fla­men­co - Krzysztof Szuster
  • Jubileuszowe Cuts 2016 - Krzysztof Szuster
  • Rozświetlone księ­gi - Aleksandra Jaworowska
  • Zaraziłem się koń­mi cz.1 - Aleksandra Jaworowska
 • KALENDARIUM
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIV, nr 3 (50) 2016

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

Na górę