Connect with us

Rok XIV Nr 2 (49) Wiosna 2016

Apolityczne wzlo­ty i upad­ki?

49okladkaNigdy jesz­cze aż tyle nie mówi­ło się o koniach. Pierwszy kwar­tał bie­żą­ce­go roku był dla „koń­skiej spra­wy” rekor­do­wy. Media wszel­kie­go auto­ra­men­tu zasy­pa­ły nas tema­ty­ką hipo­lo­gicz­ną. Nic tyl­ko się cie­szyć, praw­da? Niestety na ów super­wy­nik nie mia­ły wpły­wu ani dwie uda­ne Cavaliady, Lubelska i Warszawska (mimo pożą­da­ne­go dla kibi­ców jeź­dziec­twa hap­py endu – awan­su trój­ki Polaków do fina­łu Pucharu Świata w Göteborgu: Jarka Skrzyczyńskiego, Michała Kaźmierczaka oraz Beaty Stremler), ani rado­sna ini­cja­ty­wa krze­wią­ca wśród konia­rzy kul­tu­rę, tra­dy­cję, histo­rię – III edy­cja Festiwalu Sztuki Jeździeckiej (salo­nu towa­rzy­skie­go ani­mu­ją­ce­go roz­wój malar­stwa, rzeź­by, foto­gra­fii, ręko­dziel­nic­twa arty­stycz­ne­go, poezji tudzież muzy­ki, inspi­ro­wa­ne­go koń­mi i dedy­ko­wa­ne­go koniom). Co więc pod­bi­ło bęben­ka?

Opinia publicz­na zawrza­ła z powo­du zmian kadro­wych prze­pro­wa­dzo­nych pod koniec lute­go w pań­stwo­wych stad­ni­nach arab­skich. Podziękowano dwóm wybit­nym sze­fom i hodow­com – Jerzemu Białobokowi z Michałowa oraz Markowi Treli z Janowa Podlaskiego. Dlaczego? Podobno stra­co­no do nich zaufa­nie, ale po dziś temat jest moc­no kon­tro­wer­syj­ny. Dość zer­k­nąć na set­ki publi­ka­cji, komen­ta­rzy, mate­ria­łów inter­wen­cyj­nych, nie wspo­mi­na­jąc forów inter­ne­to­wych. Od skraj­nie lewej po eks­tre­mal­nie pra­wą stro­nę prze­to­czy­ła się fala hej­tu. Nikomu zda­rze­nie nie było obo­jęt­ne. Smutny to rezo­nans popu­lar­no­ści dla pol­skie­go konia. A wszyst­kie­mu win­na apo­li­tycz­na kol­ka. Po Pianissimie wła­śnie padła kolej­na klacz, Preria, też na kol­kę. Należała do Shirley Watts, żony Charliego Wattsa, per­ku­si­sty Rolling Stones… Miał pecha sta­ry pre­zes, ale rów­nie pecho­wo zaczął gospo­da­rze­nie nowy, Marek Skomorowski. Czyżby konie uczy­ły poko­ry? Oj, będzie mia­ła pro­ku­ra­tu­ra peł­ne ręce robo­ty z tą nie­sfor­ną hodow­lą…

Wystarczy glę­dze­nia. Jak mawia­ją sta­rzy hodow­cy – koń­ska mat­ka jesz­cze nie umar­ła. Wiosna zbli­ża się galo­pem, czas wyźre­bień. Błyskotliwie dostrzegł ów fakt Maciej Orłoś w Teleexpressie, zapo­wia­da­jąc mate­riał poświę­co­ny pierw­szym źre­ba­kom koni­ka pol­skie­go, któ­re przy­szły na świat w popiel­niań­skim rezer­wa­cie. I tego się trzy­maj­my…

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 40, 1928
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • Po liftin­gu - Agnieszka Szymańska
  • System kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do hodow­li w Niemczech - Jarosław Lewandowski
  • ZT ogie­rów 2015 – remi­ni­scen­cje - Jarosław Szymoniak
  • Multinarodowa pre­mie­ra w Kętrzynie - Ewa Jastrzębska
  • Wiosenne aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych - Marzena Woźbińska
  • Protoplaści ślą­skich rodów - Janusz Lawin
  • Inny koń”, czy­li rzecz o Basku - Monika Szpura
  • Paszport dosko­na­ły - Agnieszka i Marcin Kłobuchowscy
  • Analizy gene­tycz­ne umasz­czeń - J. Cieślak, Ł. Wodas, M. Maćkowski
  • Zachowanie źre­biąt - A. Nowicka-Posłuszna, M. Małachowska, M. Zugehoer
  • Buchalteria pod lupą - Paulina Peckiel
  • Potrzebujemy reform - Bogna Hupa
  • Apel do Premier Szydło - Anna Szuster
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Integracja hodow­ców na Mazowszu - Paulina Liwińska, Dominik Rutkowski
  • Walny Zjazd WZHK w Białymstoku - Marta Kowalczyk
  • Armator - Marta Kowalczyk
  • Powrót do przy­szło­ści - Maciej Wyszomirski
  • Dobry kie­ru­nek SK Racot - Jarosław Szymoniak
  • Kujawsko-pomor­ski pokaz ogie­rów w Grabowcu - Tomasz Bagniewski
  • V Przegląd Młodzieży Koni rasy ślą­skiej i konik pol­ski - Ewelina Skórzewska
  • Jarmarku czar - Jacek Hebda
  • Zjazd spra­woz­daw­czo-Wyborczy na Lubelszczyźnie - Jacek Kozik
 • KRONIKA
  • Wspomnienie o Edwardzie Pawlinie - Jacek Hebda
  • Wspomnienie o Zdzisławie Dziochu - Tadeusz Kodź
  • Moje wspo­mnie­nie o Lesławie Kukawskim - Wojciech Ganowicz
  • Pożegnanie - Anna Strumińska
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Dynamika czy pięk­no? - Jacek Kozik
  • Stołeczne klej­no­ty - Michał Wierusz-Kowalski
  • W zimo­wej prze­rwie - Paweł Gocłowski
  • Nie zamia­ta­my pod dywan - Michał Wierusz-Kowalski
  • Prawdziwa zmia­na - Wojciech Jachymek
  • Dziennikarze na koń!!! - Ireneusz Kozłowski
  • Brzytwa czy kla­wia­tu­ra? - Jan Skoczylas
 • PORADNICTWO
  • Umowy w bran­ży jeź­dziec­kiej - Anita Garnuszek
  • Zawód jeź­dziec Wojciech Jachymek
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Rozród wspo­ma­ga­ny - Anna Grabowska
  • Higiena w okre­sie sta­nów­ki - Katarzyna Wojtysiak, Wojciech Ryszka
  • Nietypowa sro­ka­tość - Anna Stachurska, Peter Jansen
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Zdrowie konia - Jan Okulicz
  • Bez pre­ce­den­su… bo w barze! - Jerzy Milczarek
  • Artyści nad Wisłą - Michał Wierusz-Kowalski
  • Sewilla wio­sną - Krzysztof Szuster
  • Księżna Daisy w Książu - Andrzej Novák-Zempliński
  • Rozświetlone księ­gi - Aleksandra Jaworowska
  • Koniu krzy­wy, koniu siwy - Hanna Łysakowska
 • KALENDARIUM
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIV, nr 2 (49) 2016

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

Na górę