Connect with us

Rok XIV Nr 1 (48) Zima 2016

Łza się w oku krę­ci

48okladkaJak uczcić 12 dekad pol­skiej hodow­li? Wszyscy zada­wa­li­śmy sobie to pyta­nie w jubi­le­uszo­wym dla PZHK roku. I tre­ma rosła wraz z upły­wem dni przy­bli­ża­ją­cych nas do gru­dnio­wej Cavaliady, kie­dy zapla­no­wa­no sze­reg atrak­cji mają­cych uświet­nić finał obcho­dów. Gwoździem pro­gra­mu był jed­nak bar­dzo trud­ny pro­jekt - autor­ski spek­takl 120 lat bia­ło-czer­wo­nych koni… - z uwa­gi na udział w nim 120 koni i po wie­le­kroć wię­cej ludzi. Czy sta­nę­li­śmy na wyso­ko­ści zada­nia?

Rozpoczęło się od świetl­nej bia­ło-czer­wo­nej łuny. Symbolika nawią­zy­wa­ła do cza­sów, kie­dy z pia­sku i wia­tru stwo­rzo­ny został koń. Wspaniały arab­ski siwek pusz­czo­ny luzem na are­nie głów­nej, za któ­rym wzro­kiem wodzi­ły tysią­ce zain­try­go­wa­nych oczu. Tak orga­ni­za­to­rzy zaak­cen­to­wa­li pięk­no, suk­ce­sy i reno­mę naszych koni czy­stej krwi, co po dzi­siaj pozo­sta­je bez pre­ce­den­su.
Chwilę póź­niej powę­dro­wa­li­śmy ku płu­gom, bro­nom, siew­ni­kom. Przetoczyliśmy się po rodzi­mych polach i mie­dzach. Pojechaliśmy dugą, wozem dra­bi­nia­stym i koszo­wym, wspa­nia­łym wachla­rzem cho­mą­to­wych i dysz­lo­wych pojaz­dów kon­nych. Do góral­skie­go fasia­ka wrzu­ci­li­śmy cepy, gra­bie, kosy i inne narzę­dzia. Potem odwie­dzi­li­śmy typo­wą wiel­ko­miej­ską uli­cę, przez któ­rą prze­mknę­li­śmy zaprzę­giem kra­kow­skim, lan­dem, coupé, doroż­ką; zoba­czy­li­śmy w akcji sikaw­kę, polic­maj­stra, gaze­cia­rza, pocz­ty­lio­na oraz damy i dżen­tel­me­nów w sio­dle. Pokazaliśmy, jak się w daw­nej Polsce jeź­dzi­ło na co dzień i od świę­ta, do pra­cy, na chrzest czy ślub, w odwie­dzi­ny do sąsia­dów. Lecz siel­sko-miej­skie rado­sne kli­ma­ty prze­rwa­ła zawie­ru­cha…

Wojna! Tyle zbroj­nych nie­szczęść prze­to­czy­ło się przez Polskę. Koń jed­nak pozo­stał wier­nym part­ne­rem. Walczył u boku czło­wie­ka i wraz z nim czę­sto ginął. Chcieliśmy oddać mu cześć. Zatem kłu­sem na are­nę wje­cha­ła kolum­na - odział uła­nów, wóz tabo­ro­wy, kuch­nia polo­wa, za nią arma­ta i czte­rech dży­gi­tów oraz CKM. Byli ran­ni, któ­rych na kon­nych noszach prze­trans­por­to­wa­li­śmy z pola boju w bez­piecz­ne miej­sce. Potem uła­ni wydaj­nym galo­pem szar­żo­wa­li pozor­ni­ki oraz poko­ny­wa­li prze­szko­dę ognio­wą. Ot, obra­zy woj­ny, jakich kon­ne for­ma­cje mili­tar­ne doświad­cza­ły nagmin­nie.

Wreszcie nasta­ła wio­sna. Rozrzuciła po try­bu­nach 120 bia­łych i czer­wo­nych kwia­tów. Ukazała się widzom wizy­tów­ka pol­skie­go spor­tu kon­ne­go - współ­cze­sne zaprzę­gi pod wodzą meda­li­stów mistrzostw kra­ju, Europy, świa­ta, nasza chlu­ba i duma. Efektownie otwo­rzy­li­śmy blok teraź­niej­sze­go koniar­stwa, któ­re­go wzru­sza­ją­cym roz­wi­nię­ciem był orszak dzie­ci na kucy­kach - bia­ło-czer­wo­nych kra­sno­lud­ków, demon­stru­ją­cych wszyst­kie dys­cy­pli­ny oraz inne for­my użyt­ko­wa­nia koni. Czwórka sze­tlan­dów w mara­to­nów­ce wypro­wa­dzi­ła małych spor­tow­ców, któ­rzy wyko­na­li ele­men­ty ścież­ki hucul­skiej, wol­ty­żer­ki, ujeż­dże­nia, sko­ków i reinin­gu. A na koń­cu zbu­do­wa­li­śmy gigan­tycz­ny tort uro­dzi­no­wy. Pointą było pony par­ty z set­ka­mi balo­ni­ków i flag oraz Sto lat! na cześć PZHK.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 42, 1928
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • Gdzie konie wol­ne są - Piotr Dzięciołowski
  • Rekordzistka z Pomorza - Marzena Woźbińska
  • Wystawy-sprze­da­że ogie­rów w 2015 roku - Marzena Woźbińska
  • Międzynarodowe infor­ma­cje dla hodow­ców arde­nów pol­skich - Marzena Woźbińska, Andrzej Stasiowski
  • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego 2015 - Marzena Woźbińska
  • Konina - temat tabu - Grażyna Polak
  • Zimne pod lupą - Grażyna Polak
  • Nowe Programy ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni sztum­skich i sokól­skich - Grażyna Polak
  • Próba ogie­rów w Książu - Paulina Peckiel
  • Czas poka­że, co potra­fią… - Marek Gibała
  • Koniki pol­skie w Biebrzańskim Parku Narodowym, cz.2 - Agnieszka Tylkowska
  • MJT Nevados S sp - Dobry, bo pol­ski - Tomasz Bagniewski, Jarosław Lewandowski
  • Bazyli - Justyna Dera
  • Pianissima - Monika Szpura
  • 3×P - może Polish Polo Pony lub pol­ski pro­dukt przy­szło­ścio­wy? - Jerzy Ożga
  • Klucz do iden­ty­fi­ka­cji - Anna Stachurska
  • Nowe obli­cze pasz­por­tów - Patrycja Wojciechowska
  • Głos w dys­ku­sji - Artur Dąbrowski
  • List otwar­ty do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie - Agata Sowińska
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • 120-lecie Związku Hodowców Koni Wielkopolskich - Jarosław Szymoniak
  • Podsumowanie oce­ny źre­biąt po mat­ka­mi - Marta Kowalczyk
  • Szlachetne ostat­ki w Jarużynie - Tomasz Bagniewski
  • Jak co roku w Sadowie… - Maria Szymańska
  • ZT Doruchów i polo­wa pró­ba w Wapnie - Jarosław Szymoniak
  • Górki, górą - Rafał Andrzejewski
 • KRONIKA
  • Andrzej Krzyształowicz - w set­ną rocz­ni­cę uro­dzin - Monika Koch
  • Panu Józefowi Koporskiemu - Anna Stachurska, Wanda Wąsowska
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Jaki będzie następ­ny krok? - Marek Szewczyk
  • Cavaliada pal­ce lizać!!! - Małgorzata Sieradzan
  • Va Bank - sam jeden - Paweł Gocłowski
  • Waga czem­pio­na­to­wych par­ku­rów - Krzysztof Kierzek
  • Rzecz o kieł­znach - Mordo ty moja! - Jan Skoczylas
  • Gorący week­end w Bogusławicach - Ewa Markowska
  • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu - Wacław Pruchniewicz
  • MPMK-D w Strzegomiu - Magdalena Helon
  • Analiza wpły­wu wybra­nych czyn­ni­ków na wyni­ki MPMK w powo­że­niu w latach 2003-2014 - Anna Swornowska
 • PORADNICTWO
  • Transport koni a prze­pi­sy pra­wa - Anita Garnuszek
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Muzyka i masaż relak­sa­cyj­ny w staj­niach wyści­go­wych - Witold Kędzierski, Iwona Janczarek, Anna Stachurska, Izabela Wilk
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Kolejny suk­ces pol­skiej hodow­li - Rafał Andrzejewski
  • Pożegnanie Saddlecombe - Andrzej Novák-Zempliński
  • Kadryl w Laponii - Jerzy Milczarek
  • Nad-konie baro­ku - Aleksandra Jaworowska
 • KALENDARIUM
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIV, nr 1 (48) 2016

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

Na górę