Connect with us

Rok XIII Nr 4 (47) Jesień 2015

Alchemia myśli hodow­la­nej

47okladkaNie o odkry­cie kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go, ergo trans­mu­ta­cję oło­wiu w zło­to tu cho­dzi; wszak konie są z krwi i kości. Równie dale­ko nam do poszu­ki­wań pana­ceum na cho­ro­by wsze­la­kie oraz elik­si­ru nie­śmier­tel­no­ści. Choć tę ostat­nią może w prze­no­śni zapew­nić szta­fe­ta poko­leń goto­wa dbać o spu­ści­znę przod­ków i roz­wi­jać to, co im w spad­ku przy­pa­dło. Do tak cudacz­nych dywa­ga­cji skła­nia mnie świę­to 120-lecia ist­nie­nia Polskiego Związku Hodowców Koni.

120 lat – dużo to czy mało? Zważywszy na pogma­twa­ną histo­rię nasze­go kra­ju, ów wiek jawi się jako impo­nu­ją­cy dowód pasji łączą­cej kil­ka bądź nawet kil­ka­na­ście poko­leń ludzi dobrej woli. Pasjonatów nie che­mii, fizy­ki, sztu­ki, semio­ty­ki, psy­cho­lo­gii, meta­lur­gii, medy­cy­ny, astro­lo­gii, misty­cy­zmu czy reli­gii, lecz po pro­stu zwy­kłych – nie­zwy­kłych miło­śni­ków koni.

Przygotowawszy do dru­ku niniej­sze, rekor­do­wo obszer­ne (156 stron, sic!) wyda­nie kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, dum­ny jestem z bogac­twa ini­cja­tyw, kwit­ną­cych wyda­rzeń, waż­nych wąt­ków i ewo­lu­ują­cych cie­ka­wych tema­tów, dla któ­rych inspi­ra­cją pozo­sta­je nie­zmien­nie ten sam pod­miot lirycz­ny: zwie­rzę – żywa isto­ta – przy­ja­ciel – czło­nek rodzi­ny, odmie­nia­ny przez wszyst­kie przy­pad­ki i oso­by – KOŃ.

Wiekowy robi się nasz Jubilat. Metryka PZHK jed­nak świa­dec­twem doj­rza­ło­ści śro­do­wi­ska pol­skich hodow­ców koni oraz siły drze­mią­cej w okrze­płej struk­tu­rze, kumu­la­cji doświad­cze­nia, deter­mi­na­cji dzia­ła­nia. Tym więk­szą wów­czas satys­fak­cję dają suk­ce­sy, nie­waż­ne – duże czy zupeł­nie drob­ne, ale pomyśl­ne dla bran­ży. Jak choć­by wisien­ki na uro­dzi­no­wym tor­cie – czy­li mistrzo­stwo świa­ta mło­dych koni w sko­kach zdo­by­te przez 7-let­nie­go MJT Nevadosa S czy w zaprzę­gach przez 6-let­nie­go Bazylego albo wynik aukcji w Janowie Podlaskim za spra­wą arab­skiej kla­czy Pepity zli­cy­to­wa­nej za 1 milion 400 tysię­cy euro. Ot, sym­bo­licz­ne nagro­dy dla rodzi­mych alche­mi­ków myśli hodow­la­nej…

Tymczasem bądź­cie zdro­wi. A w grud­niu spo­tkaj­my się wszy­scy na Cavaliadzie w Poznaniu, gdzie mię­dzy inny­mi uro­czy­stą galą i spek­ta­klem pod tytu­łem 120 lat bia­ło-czer­wo­nych koni zamknie­my obcho­dy rocz­ni­co­we. Bez udzia­łu pawi, stru­si, kóz i wiel­błą­dów uczci­my nie­ba­ga­tel­ny doro­bek pol­skiej hipo­lo­gii.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 33, 1929
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • MPMK-B - Roman Krzyżanowski
  • Tylko nie rezy­gnuj­my… - Jarosław Szymoniak
  • Radość pra­cy - Agnieszka Szymańska
  • Krok do przo­du w hodow­li koni do WKKW - Sławomir Pietrzak
  • Vulkan L - dobra per­spek­ty­wa
  • Białeckie postę­py i nowo­ści - Wiesław Adam Jończyk
  • Powrót do korze­ni - Grażyna Polak
  • Ocena koni sztum­skich i sokól­skich w Kętrzynie - Grażyna Polak
  • Puszysty” czem­pio­nat po nowe­mu - Marzena Woźbińska
  • Oblężenie ślą­skiej mek­ki - Paulina Peckiel
  • Mocny rocz­nik ogie­rów w ZT Książ - Paulina Peckiel
  • Tarpaniada - Patrycja Wojciechowska
  • Pompadour po raz trze­ci - Agnieszka Szymańska
  • Polscy hodow­cy koni ardeń­skich aktyw­ni na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej - Andrzej Stasiowski
  • Hodowla i pie­nią­dze - Władysław Brejta
  • Wielokrotność Ramzesa - Wiesław Adam Jończyk
  • Wrażenia ogól­ne… Dni Konia Arabskiego 2015 - Anna Stojanowska
  • Europejska Federacja Zootechniczna EAAP - Dorota Lewczuk
  • Mazurski hodow­ca - Tomasz Bagniewski
  • Arie Hamoen ponow­nie w Polsce - Anna Cuber
  • Być pra­cow­ni­kiem Związku… - Marek Gibała
  • Pilna potrze­ba zmian - Agata Sowińska, Magdalena Fijołek
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Ziemia Radomska pod sztan­da­rem - Jacek Hebda
  • Zimnokrwiste z OddziałuJacek Hebda
  • Przegląd kla­czy na Mazowszu - Paulina Liwińska
  • Hodowcy na sce­nę! - Marta Kowalczyk
  • Jest dobrze, czy­li pod­la­skie czem­pio­na­ty koni rocz­nych i dwu­let­nich - Marta Kowalczyk
  • Święto Konika Polskiego. Garść reflek­sji na temat boha­te­ra arty­ku­łu - Alicja Kozicka, Milena Ruszczyk
  • Galicyjskie Lato z Koniem na piąt­kę - Marek Gibała
  • Potrzeba mat­ką… czem­pio­na­tu - Tomasz Bagniewski
  • Mistrz z obcej zie­mi - Dariusz Buczek
  • Kolejna wery­fi­ka­cja - Dariusz Buczek
  • Wystawa feta w Rokosowie - Milena Poślednik-Szeliga
  • Premiowanie źre­biąt - Sieraków 2015 - Janusz Skórkowski
  • Tradycyjnie w Siedlcu Trzebnickim - Ewelina Skórzewska
  • Pomorskie even­ty mło­dzie­ży zim­no­krwi­stej - Wiesław Adam Jończyk
  • Poręba 2015 pod szcze­gól­nym nad­zo­rem Policji - Katarzyna Komandera
  • Kawa czy her­ba­ta - Jacek Kozik
  • Hucuły nad Lutnią - Andrzej Kosior
  • Z Hucułem do Krakowa” - Iwona Tomczyk-Wrona
 • KRONIKA
  • O Jacku Wierzchowieckim - Marek Szewczyk
  • Wspomnienie o Panu Edmundzie - WZHK w Białymstoku
  • 40 lat minę­ło! - WZHK w Białymstoku
 • SPORT I WYŚCIGI
 • PORADNICTWO
 • HISTORIA I SZTUKA
 • KALENDARIUM
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 4 (47) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Karolina Kącka, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Marek Szewczyk, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

Na górę