Connect with us

Rok XIII Nr 3 (46) Lato 2015

Tradycja droż­sza pie­nię­dzy

46okladkaTakiej wio­sny pol­skie jeź­dziec­two jesz­cze nie mia­ło. Na prze­ło­mie maja i czerw­ca odby­ło się aż sie­dem imprez mię­dzy­na­ro­do­wych, w tym pierw­szy raz w histo­rii 5-gwiazd­ko­we CSIO w Sopocie czy pięk­nie kon­ty­nu­owa­ne 4-gwiazd­ko­we zawo­dy w Poznaniu. Chyba nigdy nie było u nas tylu pie­nię­dzy do wygra­nia, ergo nagro­ma­dze­nia gwiazd świa­to­wej ekwi­ta­cji sko­rych coś uszczk­nąć dla sie­bie z tego ponad milio­na euro (sumu­jąc wszyst­kie pule nagród z kolej­nych tur­nie­jów). Oczywiście to zarów­no dla gospo­da­rzy, orga­ni­za­to­rów, spon­so­rów, jak i kibi­ców wiel­kie wyda­rze­nia, ale i dla Polski pre­stiż oraz dosko­na­ła oka­zja do pro­mo­wa­nia kra­ju. Jest więc z cze­go się cie­szyć i z opty­mi­zmem patrzeć w przy­szłość.

Bieżący rok jest tak­że waż­ny dla Polskiego Związku Hodowców Koni. W głów­nej mie­rze za spra­wą jubi­le­uszu 120 lat zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li na zie­miach pol­skich. Tak, dwa­na­ście dekad poświę­co­nych budo­wa­niu fun­da­men­tów, porząd­ko­wa­niu, ewo­lu­cji i roz­wo­jo­wi bran­ży kon­nej – tej wywo­dzą­cej się z sek­to­ra pań­stwo­we­go oraz tej pry­wat­nej – to istot­ny moment w histo­rii orga­ni­za­cji. Może śmia­ło być on powo­dem do uza­sad­nio­nej dumy dla śro­do­wi­ska hodow­ców. Fakt świa­do­me­go bytu i 120-let­niej cią­gło­ści, kon­ty­nu­acji orga­ni­za­cyj­nej i soli­dar­ne­go dzia­ła­nia zasłu­gu­je na uwa­gę. Stąd zapla­no­wa­no spo­ro akcen­tów zwią­za­nych z obcho­da­mi. Ponad 40 imprez tego­rocz­ne­go kalen­da­rza cen­tral­ne­go będzie sygna­li­zo­wać i uczest­ni­czyć w cele­bro­wa­niu dorob­ku oraz pozy­cji pol­skiej hodow­li koni. Wszystkie ogól­no­kra­jo­we czem­pio­na­ty raso­we czy Mistrzostwa Polski Młodych Koni będą asump­tem do świę­to­wa­nia. Zwieńczeniem aktyw­no­ści jubi­le­uszo­wej będzie gru­dnio­wa Cavaliada w Poznaniu, gdzie w Pawilonie Polskiej Hodowli – oprócz wysta­wy i poka­zów rodzi­mych ras koni pt. 120 lat bia­ło-czer­wo­ne­go konia, aukcji pol­skich koni wierz­cho­wych, pre­lek­cji oko­licz­no­ścio­wych, licz­nych kon­kur­sów dla naj­młod­szych sym­pa­ty­ków koni – prze­wi­dzia­no tak­że uro­czy­stą galę, pod­czas któ­rej zosta­ną z hono­ra­mi wypro­wa­dzo­ne wszyst­kie sztan­da­ry – PZHK oraz OZHK/WZHK, wrę­czo­ne odzna­cze­nia pań­stwo­we, resor­to­we i hodow­la­ne, uczczo­na zosta­nie nie­ba­ga­tel­na 120-let­nia histo­ria Polski i Polaków sple­cio­na z obec­no­ścią w ich życiu koni. To trud­ne do prze­ce­nie­nia.

A teraz już tyl­ko lato. Życzę, aby­ście Państwo miło spę­dzi­li ten waka­cyj­ny czas. Leżąc w hama­ku pod gru­szą, na pla­ży albo podzi­wia­jąc świat z koń­skie­go grzbie­tu, z sio­deł­ka rowe­ro­we­go, deski sur­fin­go­wej bądź z per­spek­ty­wy moto­lot­ni, wer­tu­jąc w tzw. mię­dzy­cza­sie, jeśli będzie Wam dane, niniej­sze wyda­nie kwar­tal­ni­ka, podu­ma­li choć chwi­lę nad prze­szło­ścią, teraź­niej­szo­ścią i przy­szło­ścią pol­skiej hodow­li, nad jako­ścią pol­skie­go jeź­dziec­twa oraz kon­dy­cją nasze­go koniar­stwa. Co i dla kogo war­te? Do sie­go lata. :)

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 35, 1928
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • Sieraków sto­li­cą Europy w pań­stwo­wej hodow­li koni - Paweł Wójtowicz
  • 60 lat rezer­wa­to­wej hodow­li koni­ków pol­skich w PAN Popielno - Zbigniew Jaworski
  • Wiosenne prze­glą­dy - Marek Wachel
  • Szkolenie w Nowych Jankowicach - Wiesław Niewiński
  • Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Alicja Kuśmierczak
  • Relacja ze zjaz­du PZHKA - Monika Szpura
  • Etyka pra­cow­ni­ka i dzia­ła­cza Związku - Tadeusz Kodź
  • Działań i finan­sów ciąg dal­szy - Paulina Peckiel, Katarzyna Izak
  • Dlaczego decy­den­ci zapo­mnie­li o koniach w Polsce? - Andrzej Stasiowski
  • Zimne i pięk­ne - Paulina Peckiel
  • Dilmar - Tomasz Bagniewski
  • Polemika hodow­ców - odpo­wiedź na arty­kuł Andrzeja Ślepowrońskiego - Andrzej Kopczyk
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Czy pol­ska hodow­la powin­na zaist­nieć na Equitanie? - Jerzy Ożga
  • Przepis na pokaz - Jacek Hebda
  • Uznanie dla Kwiatka - Maciej Wyszomirski
  • Super-Szrek - Marta Kowalczyk
  • Drzonków ina­czej - Jacek Bondaruk
  • Niemiecka domi­na­cja w Nowych Jankowicach - Jarosław Lewandowski
  • WIELKIE  i małe - Joanna Szulowska
  • Lubelska sie­lan­ka nad Zielawą - Tomasz Dobek
  • ZT kla­czy w Doruchowie - Jarosław Szymoniak
  • 3 x TAK o regio­nal­nej wysta­wie koni w Wapnie - Paweł Ciesielski
  • Frekwencyjna poraż­ka - Jarosław Szymoniak
  • Tłumy w Sielinku - XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Jarosław Szymoniak
  • Koń - przy­ja­ciel i tera­peu­ta - Mateusz Kaca
 • KRONIKA
  • Fragmenty życia - Anna Stojanowska
  • Odszedł śp. Bogdan Marek Tomaszewski
 • SPORT I WYŚCIGI
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Na nogach koń stoi… czy­li słów kil­ka o wadach posta­wy - Joanna Ślachetka
  • Wpływ masa­żu na orga­nizm konia - Martyna Wolska, Ewa Jastrzębska
  • Czar doty­ku - rela­cja z kur­su masa­żu koni - Karolina Kącka
  • Głośny oddech, cz.2 - Blanka Wysocka
 • PORADNICTWO
  • Wstęp do środ­ków unij­nych, czy­li jak to dzia­ła i dla­cze­go Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest inte­re­su­ją­cy - Maciej Kania
  • Hodowla koni w świe­tle pol­skie­go pra­wa - Anita Garnuszek, Agnieszka Cwajna
 • HISTORIA I SZTUKA
 • WYNIKI
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 3 (46) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Karolina Kącka, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

Na górę