Connect with us

Rok XIII Nr 2 (45) Wiosna 2015

Naście dekad, dobry począ­tek

45okladkaOj, będzie nam słod­ko, tyle tor­tów nie­ba­wem do skosz­to­wa­nia. Urodziny obcho­dzić będzie m.in. war­szaw­ski Pałac Kultury i Nauki; w czerw­cu upły­nie 60 lat, kie­dy ów archi­tek­to­nicz­ny sym­bol przy­jaź­ni (zwa­ny przez obco­kra­jow­ców solid­nym kościo­łem) został odda­ny ku oby­wa­tel­skie­mu pożyt­ko­wi. Będziemy rów­nież świę­to­wać minio­ne 90 lat dzia­łal­no­ści Polskiego Radia; 1 lute­go 1925 roku wyemi­to­wa­ło ono pierw­szą audy­cję. A dla Polskiego Związku Hodowców Koni bie­żą­cy 2015 jest jubi­le­uszem 120 lat zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li koni na zie­miach pol­skich.

Tak, 12 dekad za nami. Szmat cza­su i ogrom doko­nań, któ­re suk­ce­syw­nie będzie­my sta­ra­li się w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach cele­bro­wać, poka­zu­jąc, iż pol­ska hodow­la koni sro­ce spod ogo­na nie wypa­dła…

Akcenty zwią­za­ne ze 120-leciem mia­ły już miej­sce pod­czas ska­ry­szew­skich Wstępów, Cavaliady w Lublinie i Warszawie oraz dosłow­nie kli­ka dni temu na II Festiwalu Sztuki Jeździeckiej – HipolgiaArt. Piękna impre­za dedy­ko­wa­na ama­to­rom, ale w łaciń­skim tego sło­wa zna­cze­niu, od amos, czy­li miło­śni­ka. Zaraz ktoś zapy­ta – co ma hodow­la do sztu­ki i po co obec­ność PZHK na Festiwalu? A i owszem. Jeśli popa­trzy­my na koń­ską sztu­kę eru­dy­cyj­nie i wie­lo­wy­mia­ro­wo, to hodow­la, poj­mo­wa­na jako aktyw­ność wyma­ga­ją­ca zarów­no rzad­kiej wie­dzy, ale i ogrom­ne­go ładun­ku miło­ści oraz pasji, jawi się nam zgo­ła jako twór­czość arty­stycz­na. Dla nas, konia­rzy, każ­dy hodow­ca rów­na się więc arty­sta. Zechciejmy zauwa­żyć – konie i ich hodow­la towa­rzy­szą czło­wie­ko­wi od zara­nia, nie­tu­zin­ko­wo wpi­su­jąc się w naszą histo­rię, kul­tu­rę, tra­dy­cje… Mimo napo­ru koni mecha­nicz­nych konie owsia­ne nadal wśród nas egzy­stu­ją – jako jed­no wiel­kie dzie­ło sztu­ki, praw­da?

120 lat. Dobry począ­tek!” – hasło, któ­re może się odno­sić zarów­no do prze­szło­ści, jak i w dosyć dow­cip­ny spo­sób sygna­li­zo­wać nową erę. To nie jest nud­ny, try­wial­ny, prze­ga­da­ny slo­gan. W tej fra­zie tkwi moc, ener­gia wspar­ta rado­ścią. Tak więc wcho­dząc w kolej­ne deka­dy, pol­scy hodow­cy z dumą mogą reka­pi­tu­lo­wać to, co osią­gnę­li dotych­czas, i snuć odważ­ne pla­ny, zdol­ni kre­ować lep­szą i zgod­ną przy­szłość.

Struktura PZHK z upły­wem lat ewo­lu­uje, doj­rze­wa i szla­chet­nie­je. Dostosowujemy się, choć to pro­ces mozol­ny i nie­zwy­kle ambit­ny, do realiów gospo­dar­ki wol­no­ryn­ko­wej. Naprzeciw tym inten­cjom wycho­dzi Strategia Rozwoju PZHK – doku­ment, któ­ry w tym roku zdo­ła­li­śmy zatwier­dzić; podob­nie jak uru­cho­mio­na dla człon­ków inter­ne­to­wa stro­na sprze­da­żo­wa Rynek Polskich Koni czy aukcja koni wierz­cho­wych Teraz Polskie Konie, reali­zo­wa­na we współ­pra­cy z ANR i MTP. Mamy też na 120-lecie wła­sne cza­so­pi­smo – kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”, perio­dyk o ugrun­to­wa­nej już pozy­cji, kom­ple­men­tar­nie słu­żą­cy hodow­com koni w Polsce. Są zatem rze­czy­wi­ste powo­dy do zado­wo­le­nia.

Szkoda tyl­ko, że uro­dzi­no­wą fetę zakłó­ca wia­do­mość o prze­ję­ciu wła­ści­ciel­skim „Konia Polskiego”, naj­star­sze­go mie­sięcz­ni­ka bran­żo­we­go, któ­ry wła­śnie koń­czy 50 lat. Teraz „Koń Polski” tra­fił w ręce nie­miec­kie­go kapi­ta­łu. Czy więc ów koń pozo­sta­nie pol­skim?

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 28, 1929
 • WYWIAD
 • HODOWLA
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Zapomniana stad­ni­na… - Marta Kowalczyk
  • Jedyny taki ponie­dzia­łek - Jacek Hebda
  • Próba dziel­no­ści w ZT Bielice - Tomasz Bagniewski
  • Sukces kla­czy Bunga-Bunga L – prze­gląd imprez spor­to­wo-hodow­la­nych w SO Sieraków w 2014 roku - Janusz Skórkowski
  • Ogiery w Turku - Jarosław Szymoniak
  • To musi zapro­cen­to­wać - Jarosław Szymoniak
  • Wrocławski pokaz - Janusz Lawin
 • KRONIKA
  • Polskie Towarzystwo Powozowe w AIAT - Ireneusz Kozłowski
  • Małopolski Diokles gwiaz­dą staj­ni CIana O’Connora - Agnieszka Szymańska
  • Arden pol­ski wśród uzna­nych ksiąg stad­nych - Agnieszka Szymańska
  • Wspomnienie o śp. Wojciechu Markowskim - Marcin Szczypiorski
  • Pan Jacek - Paweł Gocłowski
  • Hodowla pasją ich życia - Jerzy Konowrocki
 • Rynek Polskich Koni - Katarzyna Izak
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Euro-dia­log - Maciej Kania
  • Zmiany w PZJ - Tomasz Mossakowski
  • Stać nas na wię­cej - Szymon Tarant
  • Wybitne konie peł­nej krwi na torze słu­że­wiec­kim, cz. 2 – dokoń­cze­nie - Jerzy Budny
  • U pro­gu sezo­nu 2015 - Paweł Gocłowski
  • Popatrz mamo, jadę bez rąk! - Michał Choczaj
  • Blaski i smu­ga cie­nia lubel­skiej Cavaliady - Jacek Kozik
  • Forum Torwarum - Michał Wierusz-Kowalski
  • Ambicja wobec absur­du - Jan Skoczylas
  • Eryk wspa­nia­ły - Jan Okulicz-Kozaryn
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Konflikt sero­lo­gicz­ny u koni - Grzegorz Cholewiński, Sławomir Stróżyk
  • Głośny oddech, co się dzie­je? - Blanka Wysocka
  • Leczenie koni rzeź­nych w świe­tle obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa - Zbigniew Wróblewski
  • Na bóle – prąd TENS - Karolina Kącka
 • PORADNICTWO
  • Trening na zie­mi dla jeźdź­ców - Anna Grześkowiak
  • Technikum hodow­li koni - Tomasz Bagniewski
  • Nowe zasa­dy sprze­da­ży koni - Anita Garnuszek
  • Nietypowy pod­ręcz­nik - Marek Szewczyk
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Koń wart kró­le­stwa - Aleksandra Jaworowska
  • HipologiaArt - Michał Wierusz-Kowalski
  • Koń i jeź­dziec­two w Egipcie, cz. 1 – Konie - Weronika Bronowska
  • Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku - Hanna Polańska
  • Magia wody - Małgorzata Sieradzan
  • Związek jaki jest, każ­dy widzi - Ewelina Cześnik
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 2 (45) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

Na górę