Connect with us

Rok XIII Nr 1 (44) Zima 2015

Życzenia się speł­nia­ją

44okladkaMinio­ny rok obfi­to­wał w wie­le zna­czą­cych dla śro­do­wi­ska hodow­la­no-jeź­dziec­kie­go wyda­rzeń. Trudno je wszyst­kie w dwóch sło­wach stre­ścić, ale…

Wśród cen­niej­szych ini­cja­tyw god­nych odno­to­wa­nia był na przy­kład pełen nowo­ści pro­gram Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach. Jego hitem bez wąt­pie­nia było Grand Prix Ogierów z pulą nagród wyno­szą­cą aż 21 tys. zło­tych! Magiczna figu­ra kar­cia­na – oczko – do podzia­łu mię­dzy pięć naj­lep­szych par w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej. GP Ogierów było kon­kur­sem zor­ga­ni­zo­wa­nym przez i roz­gry­wa­nym o nagro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni, a dedy­ko­wa­nym koniom 7-let­nim i star­szym. Inną nowo­ścią impre­zy w Gajewnikach był Czempionat Koni w Skokach Luzem – koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) oraz rasy wiel­ko­pol­skiej (wlkp) doto­wa­ny kwo­tą 14 tys. zło­tych! Dość przy­po­mnieć, iż cał­ko­wi­ta pula nagród w sko­ko­wym MPMK 2014 wyno­si­ła bli­sko 100 tys. zło­tych. To dobra ten­den­cja w hono­ro­wa­niu wysił­ków hodow­la­nych na rzecz roz­wo­ju jeź­dziec­twa.

W ramach wdro­żo­ne­go pro­gra­mu PZHK pro Sport – ponad ufun­do­wa­ne sty­pen­dia dla pary zaprzę­gow­ców Bartka Kwiatka i Alicji Chodkiewicz oraz wuka­ka­wi­sty Pawła Spisaka – hodow­cy wspar­li finan­so­wo tak­że udział zawod­ni­ków star­tu­ją­cych na pol­skich koniach w Jeździeckich Mistrzostwach Świata we Francji. Do Normandii poje­cha­li Apokalipsa z Jerzym Krukowskim, „Stella Pack” Ganda z Anną Łukasik oraz Vacat „JP” i Marta Dziak-Gierlicz. Ogólnie udział naszej repre­zen­ta­cji, któ­ra zdo­ła­ła się zakwa­li­fi­ko­wać aż w sied­miu kon­ku­ren­cjach, nale­ży uznać za spo­ry suk­ces, wszak na WEG jadą tyl­ko naj­lep­si z naj­lep­szych.

Na koniec w kon­tek­ście pro­mo­cji rodzi­me­go pro­duk­tu miło powie­dzieć o pierw­szej edy­cji aukcji koni wierz­cho­wych, jaką PZHK, ANR i MTP prze­pro­wa­dzi­ły pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Pod hasłem Teraz Polskie Konie zosta­ło wysta­wio­nych 14 koni z całej Polski, zarów­no ze stad­nin pań­stwo­wych, jak i pry­wat­nych. Co praw­da bez­po­śred­nio na impre­zie nie doszło do sfi­na­li­zo­wa­nia żad­nej trans­ak­cji, ale zain­te­re­so­wa­nych jed­nak nie zabra­kło i obec­nie trwa­ją osta­tecz­ne nego­cja­cje mię­dzy wystaw­ca­mi a kupu­ją­cy­mi, mię­dzy inny­mi koni z SK Racot, SK Prudnik i SK Janów Podlaski. W nurt tych dzia­łań dosko­na­le wpi­su­je się wła­śnie przy­go­to­wy­wa­ny przez PZHK ser­wis ogło­sze­nio­wy – narzę­dzie, któ­re ma wspo­móc obrót han­dlo­wy koń­mi – por­ta­lu, pod robo­czą nazwą Rynek Polskich Koni.

A wszyst­ko rodzi się w naszych gło­wach jako marze­nie. Niektóre z nich potra­fią się speł­nić, jeśli życze­nie, poprzez pozy­tyw­ne myśle­nie, prze­ku­je­my w czyn. Zatem czy war­to marzyć? Pogodnego roku 2015…

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 17, 1929
 • WYWIAD
  • Apokalipsa war­ta grze­chu - Michał Wierusz-Kowalski
 • HODOWLA
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Atlas - Marta Kowalczyk
  • Oceny źre­biąt pod mat­ka­mi na Podlasiu w 2014 roku - Marta Kowalczyk
  • Konie szla­chet­ne w Udorzu - Agnieszka Szymańska
  • Jubileuszowe XX Dni Huculskie - Iwona Tomczyk-Wrona
  • Udało się! Doczekaliśmy się! - Bogdan Kuchejda
  • W sło­necz­nym Sadowie… - Maria Szymańska
  • Początek olim­pij­skiej dro­gi w Zakrzowie - Łukasz Dziarmaga
  • O wpis do zim­nej księ­gi - Tomasz Dobek
  • Nasza duma - Jacek Kozik
  • Sztandar dla Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie - Teresa Pracuch, Zenon Podstawski
  • Każdy może spró­bo­wać - Zenon Podstawski
  • Mazowieckie zagłę­bie zim­no­krwi­ste - Jacek Hebda
  • Szlachetne w Brzozie – X Przegląd Młodzieży Hodowlanej - Tomasz Bagniewski
  • Barzkowice po ras XI - Anna Kęszka
 • KRONIKA
  • Międzynarodowa Sesja Powozowa w Łańcucie - Ireneusz Kozłowski
  • Z okład­ki…
 • SPORT I WYŚCIGI
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Żywienie ogie­rów zim­no­krwi­stych, cz. 2 - Szczepan Chrzanowski
  • Metoda cra­nio-sacral­na, czy­li rzecz o tera­pii czasz­ko­wo-krzy­żo­wej - Agnieszka Zaręba
  • Tajemna moc aku­punk­tu­ry - Karolina Kącka
 • PORADNICTWO
 • HISTORIA I SZTUKA
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 1 (44) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Łukasz Jankowski, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

Na górę